Doktorand

Doktorand

Mina akademiska teologistudier inleddes hösten 2003 med ett teologiskt basår vid Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium. För första gången fick jag läsa antik grekiska vilket gav mersmak.

Studierna fortsatte senare vid Göteborgs universitet, där jag läste till en kandidatexamen. Kandidatuppsatsen skrevs i ämnet Gamla testamentets exegetik och handlade om betydelsen av det hebreiska substantivet baal. I samband med denna uppsats läste jag 15 hp allmän språkvetenskap och ett intresse väcktes för semantik, läran om betydelsen av språkliga uttryck.

Studierna fortsatte därefter på masterprogramet vid Lunds universitet, där jag skrev en omfattande magisteruppsats inom Nya testamentets exegetik. Denna gång fick arbetet en grammatisk tonvikt då jag försökte förstå betydelsen av en tre verser lång passage i Första korintierbrevet.

Jag hade en fortsatt önskan om att bättre kunna förstå och tillämpa den exegetiska metodiken och sökte in till forskarutbildningen inom Nya testamentets exegetik. Jag blev antagen och började som doktorand vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet i september 2011. 

I mitt avhandlingsarbete gör jag bland annat ett omfattande studium av antika judiska källor för att vara bättre rustad att tolka den grekiska texten i Johannesevangeliets berättelse om Marias smörjelse av Jesus i Betania. 

Vid sidan av avhandlingsskrivandet har jag även haft en del undervisning vid CTR. Jag har undervisat på en kurs om Nya testamentet där jag ansvarade för den del där studenterna genomförde en metodologiskt medveten textinterpretation. Dessutom har jag ansvarat för den nytestamengliga delen av en kurs om bibelteologi, samt lett ett seminarium om Nya testamentet på grundkursen i religionsvetenskap och teologi.

Hösten 2016 hade jag förmånen att genom ett stipendium spendera  tre månader vid forskningsenheten för Nya testamentet vid Aarhus universitet i Danmark. Den följande hösten, 2017, hade jag tack vare ett annat stipendium glädjen att vistas tre månader vid den protestantiska fakulteten vid Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz. Vad jag skrev om min vistelse kan läsas på engelska i fakultetens egen tidskrift här.

Avhandling

Nedan listar jag en del av de texter och presentationer som jag hittills gjort i mitt avhandlingsarbete. Några av texterna går även att läsa.

Bokkapitel

John 12:1-8 as a Royal Anointing Scene i The Gospel of John as Genre Mosaic, oktober 2015.

Framlagda papers (arbetsdokument)

Textual Analysis of John 12:7

Framlagt i Göteborg, januari 2018.


Theory, Method, Author, and Implied Author

Framlagt i Aarhus, september 2016.


Theory and Method: John's Gospel as a Means of Communication

Framlagt i Lund och i Uppsala, april 2016.


The Community of Believers as a Somatic Temple in John

Framlagt i Lund, mars 2015.


Argumentationsdisposition

Framlagt i Lund och delvis i Uppsala, mars 2014.


Anointing in the Dead Sea Scrolls III: Priests

Prästerlig smörjelse. Framlagt i Uppsala, mars 2014.


Anointing in the Dead Sea Scrolls II: The Anointed One(s) of Aaron and Israel, Rulers, and Kings

Framlagt i Lund, oktober 2013.


Anointing in the Dead Sea Scrolls I:  Prophets

Framlagt i Lund och i Stavanger, april 2013.


Christ Anointed for Saving Death and for Kingship

Paperförslag, mars 2013.


Anointing in the Works of Philo

Framlagt i Lund, oktober 2012.


Anointing in the Works of Josephus

Framlagt i Lund, maj 2012.


Anointing in the New Testament

Framlagt i Lund, november 2011, i Uppsala, mars 2012.


Anointing in the Old Testament

Framlagt i Lund, november 2011, i Uppsala, mars 2012 och i Lund, april 2012.


Projektbeskrivning

Detta dokument innehåller en mycket tidig beskrivning av mitt avhandlingsprojekt. Projektets inriktning har genomgått vissa förändringar men det mesta i denna beskrivning är fortfarande relevant. Framlagt i Lund, november 2011.


Konferenspresentationer

The Feet of Jesus Anointed by Different Women in Luke and in John

SBL International Meeting, Wien, Österrike, 6-10 juli 2014.


John 12:1-8 as a Bent Royal Anointing Type-Scene

The Gospel of John as Genre Mosaic, Århus, Danmark, 23-26 juni 2014.


The Significance of the Anointing of Jesus' Feet

SBL International Meeting 2013, St Andrews, Skottland.


Motifs of Anointing in the OT and in John

SBL Interational Meeting 2012, Amsterdam, Nederländerna.


Essäer

A Brief Discussion of Theory of Science and Biblical Studies

I denna essä resonerar jag kring mitt nyss påbörjade avhandlingsprojekt i relation till några vetenskapsteoretiska perspektiv som presenterades i en introduktionskurs för nya doktorander inom humaniora och teologi vid Lunds universitet, 2011.

Övrigt

Texter som jag författat under min grundubildning återfinns nedan.

Bokrecensioner

Recension: Essays on John and Hebrews av Harold W. Attridge

Svensk Exegetisk Årsbok, 77/2012, 264-266. Denna recension skrevs inom ramen för en kurs på master-programmet i Lund.

Uppsatser

Giftermål i 1 Kor 7:36-38 – utvärdering av åtta tolkningsförslag

Magisteruppsats på knappt 120 sidor om en svårtolkad passage, Lund 2011. 


Johannes döparens messianska förkunnelse: En under-sökning av likheter och skillnader i de synoptiska evangelierna

Denna kortare uppsats skrevs inom ramen för en kurs på masterprogrammet i Lund 2009.


Betydelsen av termen baal

Kandidatuppsats i Gamla testamentets exegetik. Göteborg, 2009.